Potřebujeme preventivní onkologii

V České republice onemocní v průběhu života některým z mnoha druhů nádorových onemocnění bezmála každý třetí občan, bezmála každý čtvrtý na rakovinu zemře. Veřejnost je třeba pravdivě informovat, že snížení úmrtnosti na zhoubné nádory nepomohou nové léky a zázračné metody, nýbrž pouze systematická primární a sekundární onkologická prevence.Primární prevence znamená odstraňovat ze životního stylu a prostředí rizikové faktory, prokazatelně vedoucí ke zvýšenému výskytu zhoubných nádorů. Jde především o boj proti kouření, alkoholismu, nezdravé výživě, některým virovým infekcím, kontaminaci životního a pracovního prostředí kancerogenními látkami, a to spolu se zvyšováním odpovědnosti za vlastní zdraví.

Neumíme-li dosud nádorovým onemocněním účinně předchzet u každého jednotlivce zvlášť, můžeme mu nabídnout alespoň účinnou sekundární prevenci, tedy časný záchyt nádorového onemocnění preventivními onkologickými vyšetřeními. V onkologii platí, že čím časněji je nádorové onemocnění zachyceno, tím lepší jsou výsledky a tím nižší náklady na léčbu i náročnost pro nemocného. První stadia zhoubných nádorů jsou prakticky vždy vyléčitelná, poslední, čtvrtá stadia již obvykle vyléčit nelze. Kromě některých velmi zákeřných forem rakoviny lze ve většině případů nádorové onemocnění odhalit v méně pokročilých fázích podle řady klinických příznaků nebo dokonce ve velmi časných stadiích cílenými preventivními vyšetřeními. Donedávna se za tzv. preventabilní nádory, tedy nádory poměrně snadno zjistitelné běžnými nezatěžujícími vyšetřeními, pokládaly pouze nádory kůže, prsu, plic, tlustého střeva, čípku děložního u žen a prostaty u mužů. Moderní ultrazvukové, endoskopické a laboratorní metody umožňují spektrum časně zachyitelných nádorů rozšířit i na další časté lokalizace. Je ovšem třeba respektovat individuální a věkově specifická rizika.

V Masarykově onkologickém ústavu jsme vypracovali a nabízíme novou, širší koncepci preventivních onkologických prohlídek jako nabídku dostupného optima, která je přizpůsobena věku klienta a kvantifikuje míru jistoty nepřítomnosti nádorového onemocnění, kterou klient provedenými vyšetřeními získá . Zdravotní pojišťovny, státní programy nebo zaměstnavatel mohou tuto onkologickou prevenci různými způsoby a v různé míře hradit či podporovat, odpovědnost za vlastní zdraví a posouzení, která onkologická rizika si kdo chce či může dovolit opomíjet a která má aktivně odstraňovat, zůstane na posouzení každého z nás. Nelze čekat na spasitelskou roli státu, je možno plně využít dosavadních možností a doplnit je o nové přístupy a formy se spoluúčastí každého podle vlastní úvahy. Cílem je zvýšení podílu vyléčitelných stádií zhoubných nádorů, snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění a redukce individuálního onkologického rizika každého, kdo projeví zájem.

Pokud se nabídne lidem racionální preventivní program, tak si budou tím spíše vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví uvědomovat. Uvedený návrh globálního preventivního programu může být vodítkem, jak v dalším preventivní program realizovat a dle získaných zkušeností zdokonalovat. Autoři si jsou vědomi nutnosti dalšího propracování, přesto se pokusili zodpovědět nejčastější otázky, kdy, komu, jak a v jakém rozsahu preventivní prohlídku na onkologická onemocnění provést. Tato onemocnění jsou genetickým onemocněním, ale doposud neznáme všechny důsledky znalostí o lidském genomu a bude to jistě ještě dlouho trvat. Získané znalosti se pak budou převádět i na cílené prevetivní prohlídky a manipulaci s genomem. Do té doby jsou však preventivní vyšetřením jedinou cestou jak snížit incidenci i mortalitu na onkologická onemocnění. Program MOÚ je individualizovaný na daného jedince. Nezabývá se otázkami plošného skríningu, ale snaží se danému jedinci říci co nejbližší pravdu o jeho zdravotním stavu a vztahu k onkologickým onemocněním. Vzhledem k nemožnosti krytí navržených preventivních prohlídek zdravotními pojišťovnami jsou určeny samoplátcům. Domníváme se, že spíše najdou odezvu u solventních podniků, jejichž vedení má starost o své zaměstnance i po zdravotní stránce.

Jestliže bude zájem z řad široké veřejnosti o tento preventivní program,

je možné se kontaktovat na čísle 543 132 450 – paní Čechmanová.doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., ředitel Masarykova onkologického ústavu a přednosta Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ, vyzula@mou.cz, tel. 543 134 102

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., zástupce ředitele Masarykova onkologického ústavu pro rozvoj, vědu a výuku a programový vedoucí Univerzitního onkologického centra, zaloudik@mou.cz, tel. 543 134 114